Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Budziszewicach
ul. J. Ch. Paska 66 A
97-212 Budziszewice

 

tel: 0-44710-23-68
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach:

· Poniedziałek: 800 - 1600

· Wtorek – Piątek: 730 - 1530

 

POMOC SPOŁECZNA: Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Zadaniem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także zapobieganiu powstawaniu trudnych sytuacji. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Świadczeniami z pomocy społecznej realizowanymi przez GOPS są:
1) świadczenia pieniężne:
a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.
2) świadczenia niepieniężne:
a) praca socjalna,
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
c) składki na ubezpieczenia społeczne,
d) sprawienie pogrzebu,
e) poradnictwo specjalistyczne,
f) schronienie,
g) posiłek,
h) niezbędne ubranie,
i) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł, b) osobie w rodzinie, w której dochód na rodzinę nie przekracza kwoty 351 zł; Na użytek ustawy przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207,00 zł. Zasiłek stały jest to obligatoryjne świadczenie i przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa od 30,00 zł miesięcznie. Zasiłek stały ustala się w wysokości:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444,00 zł miesięcznie,
  • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
  • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie. Zasiłek celowy przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, natomiast specjalny zasiłek celowy przyznawany jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Oprócz pomocy finansowej udzielona jest pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych rodzin. Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej są obowiązane poinformować właściwy organ o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z w postępowaniu w sprawie świadczeń pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych. W szczególności nie należy podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystający z pomocy społecznej i zakresu przyznanego świadczenia. ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne;
3)zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a;
4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
Zasiłek rodzinny jest podstawową formą wsparcia, którą reguluje ustawa. Od tego, czy przysługuje nam prawo do zasiłku rodzinnego zależy, czy otrzymamy inne dodatki opisane w ustawie. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
3) osobie uczącej się.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom w/w jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł. W sytuacji gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969).

ŚWIADCZENIA RODZINNE - teraz i po zmianach
  Od 1 września 2005r.
Do 31 sierpnia 2006r.
Od 1 września 2008r.
Do 31 sierpnia 2009r.
Świadczenie Kwota
* zasiłek rodzinny 43 ( na 1 i 2 dziecko) 53 ( na 3 dziecko) 66 zł ( na 4 i kolejne) 48 na dziecko w wieku do 5 lat 64 w wieku 6-18 lat 68 w wieku 19-24 lata
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu :
* opieki na urlopie
wychowawczym
400 zł miesięcznie bez zmian
* urodzenia dziecka 1000 zł jednorazowo bez zmian
* samotnego wychowywania dziecka Miesięcznie:
* 170 zł, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci
* 250 zł na niepełnosprawne lub z orzeczeniem znacznym stopniu
niepełnosprawności, nie więcej jednak niż 500 zł na wszystkie dzieci
Miesięcznie:
* 170 zł, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci
* 250 zł na niepełnosprawne lub z orzeczeniem znacznym stopniu
niepełnosprawności, nie więcej jednak niż 500 zł na wszystkie dzieci
* kształcenia i rehabilitacji
dziecka
50 lub 70 miesięcznie 60 lub 80 zł
* rozpoczęcie roku szkolnego 90 zł jednorazowo 100 zł jednorazowo
* nauki poza miejscem
zamieszkania
80 lub 40
(1
0 miesięcy w roku)
90 lub 50 zł
* wychowania w rodzinie
wielodzietnej
50 zł miesięcznie na 3 i kolejne
dziecko
80 zł
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE
* świadczenie pielęgnacyjne 420 zł miesięcznie bez zmian
* zasiłek pielęgnacyjny 140 zł miesięcznie 153 zł
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA
* bez względu na dochód 1000 zł jednorazowo bez zmian

Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 1) zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy, zawierające informacje o: a) wysokości dochodu, b) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, c) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku, d) wysokości należnego podatku; 2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów; 3) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o: a) wysokości dochodu, b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku; 4) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym: a) dokument stwierdzający wiek dziecka, b) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, f) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, g) zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej dla osoby ubiegającej się o dodatek, h) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (statut_GOPS_.pdf)Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budziszewicach Małgorzata Piwońska163 kB8252005-12-30 15:32
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Pani Martyna Koziarska
zamieszkała Agnopol 4
97-212 Budziszewice
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka jest osobą komunikatywną, test kwalifikacyjny rozwiązała poprawnie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.